Leesmap

Artikelen geplaatst in vaktijdschriften

Het vakgebied van de stortgoedtechnologie of bulktechnologie, in het Engels: bulk technology, is helaas niet erg bekend. In technische opleidingen komt het meestal niet of slechts zeer inleidend voor. Ook in handboeken blijft de vakkennis van transport, opslag en doseren van bulkgoed vaak onderbelicht.
In de loop der jaren heeft BSE daarom diverse artikelen geplaatst in diverse media.

Verzamel-documenten

Verschillende artikelen zijn daarna samengevoegd in samenvattende documenten, waarin de hoofdonderwerpen van ons vakgebied worden behandeld:

 

 

 

Artikelen in vaktijdschriften

De transportverliesfactor

De transportverliesfactor

Het energiegebruik van transportmiddelen vergeleken

Voor het transport van materialen en goederen of het vervoer van mens en dier, bestaat een ruime keuze aan mogelijkheden, bijvoorbeeld vervoer per schip, trein, auto of vliegtuig, dan wel transport per pijpleiding, transporteur, of bulkwagen. Welke mogelijkheid wordt gekozen, hangt vaak samen met het streven naar zo laag mogelijke totale kosten. In dit artikel een methode die eigenlijk wat op de achtergrond is geraakt maar door de focus op energie opnieuw aandacht verdiend.
De rol van lucht in solids processing (1)

De rol van lucht in solids processing (1)

(On)gewenste verplaatsingen

Hoewel het stroomgedrag door vele variabelen wordt beïnvloed, is de aanwezigheid van lucht in of in aanraking met het materiaal misschien wel een van de grootste factoren hierbij. De rol die de lucht speelt, kan zowel positief als negatief uitwerken, geheel afhankelijk van het proces waarbij het optreedt. Op de verschillende aspecten van de rol die lucht kan spelen, zowel in positieve als in negatieve zin, zal in een aantal artikelen nader worden ingegaan.
De rol van lucht in solids processing (2)

De rol van lucht in solids processing (2)

Positieve en negatieve invloed van lucht in silo`s

Ook bij de opslag van stortgoederen in silo`s kan lucht zowel in positieve als negatieve zin een factor van betekenis spelen. Deze keer voorbeelden van de invloed van lucht op het productgedrag en de voorspelbaarheid daarvan.
De rol van lucht in solids processing (3)

De rol van lucht in solids processing (3)

Fluïdisatie in allerlei vormen

In dit verhaal gaan we wat dieper in op een van de belangrijkste toepassingen van lucht als hulpmiddel bij het verloop van diverse processen, namelijk fluïdisatie.
De rol van lucht in solids processing (4)

De rol van lucht in solids processing (4)

Het scheiden van lucht en stof

In de voorgaanre artikelen is beschreven hoe lucht een rol kan spelen in solids systemen. Hierbij zullen dus meestal luchtstromen ontstaan die zijn vervuild door opname van stof. Hetzij voortgekomen uit het verzamelen van stof door afzuiging, hetzij met stof vervuilde luchtstromen ontstaan in het proces zoals bij gefluïdiseerde bedden. Er zal dus ook altijd een moment komen dat lucht en stof weer moeten worden gescheiden.
Problemen bij Solids Processing

Problemen bij Solids Processing

Een oud verhaal met een blijvende inhoud?

Stortgoed, droge stoffen, solids: hoe je het ook noemt, de verwerking ervan zorgt al vele decennia voor problemen. Keer op keer blijkt in de praktijk dat processen minder efficiënt verlopen dan gepland. In twee artikelen gaan de auteurs in op de achtergronden, en in deze eerste vooral op het werken met stortgoed. Ze signaleren een aantal problemen en bekijken de oorzaak. Al doende blijkt er weinig wetenschappelijk onderzoek voorhanden te zijn.
Stofexplosies vormen een vaak onderschat risico

Stofexplosies vormen een vaak onderschat risico

Voorkomen en bestrijden

Hoewel er tegenwoordig veel voorschriften en mogelijkheden zijn om stofexplosies te voorkomen en/of de gevolgen ervan zo klein mogelijk te houden, blijft het een probleem. Helaas wordt vaak onderschat welke producten onder welke omstandigheden gevaar opleveren. De Nederlandse schattingen over stofexplosies lopen uiteen maar gemiddeld een keer per week vindt er wel een stofexplosie plaats. Gelukkig meestal met niet al te veel schade. Helaas gebeurt er twintig keer per jaar een stofexplosie met gewonden. Bovendien is de kans op een grote explosie met aanzienlijke gevolgen steeds aanwezig. Iets om even bij stil te staan.
Feeders en flowpromotors (1)

Feeders en flowpromotors (1)

Optimale doorstroming gevraagd

Feeders worden in het Nederlands vaak aangeduid als siloontladers of losmechanismen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van een opslagsysteem en regelen op een betrouwbare manier de voeding naar een volgend onderdeel van het proces. Althans, wanneer alles goed gaat. In dit eerste van twee artikelen belichten de auteurs de eisen die aan feeders mogen worden gesteld, naast mogelijke belastingen, keuzecriteria en mogelijke hulpmiddelen voor een goede uitstroom van een silo.
Feeders en flowpromotors (2)

Feeders en flowpromotors (2)

De juiste feeder kiezen

In een vorig artikel zijn de algemene kenmerken van feeders (onttrekmechanismen) en flowpromotors (hulpapparatuur ter verbetering van de stroming) aan de orde geweest. In dit artikel zal wat dieper op het gebruik van een aantal typen feeders worden ingegaan. Hoewel er een grote verscheidenheid aan feeders bestaat, zal hierbij aandacht worden besteed aan de meest toegepaste typen, namelijk de schroeffeeder (uitdraagschroef), de bandfeeder, trilgoot, cellenradsluis en de trillende conus.
Feeders en flowpromotors (3)

Feeders en flowpromotors (3)

Veel toegepaste feeders

In de twee eerdere artikelen zijn de algemene eisen en toepassingen van feeders behandeld en de mogelijkheden om de toestroming te verbeteren door gebruik te maken van flowpromotors. Dit derde artikel gaat wat specifieker op een aantal veel toegepaste feeders in, namelijk de schroeffeeder of uitdraagschroef, de bandfeeder, de trilfeeder, de cellenradsluis en de trilbodem of bin activator.
Geef opslag en transport direct wat meer aandacht

Geef opslag en transport direct wat meer aandacht

Systemen soms onnodig duur en minder betrouwbaar

Wanneer een productieproces voor een bepaald product wordt ontworpen, gaat de meeste aandacht uit naar de betrouwbaarheid van de productie zelf en de kwaliteit van het product. Dat het product ook nog eens moet worden getransporteerd en opgeslagen, komt in dat stadium vaak nauwelijks aan de orde. Soms blijkt dan pas later dat het gefabriceerde product nogal beroerde stromingseigenschappen heeft, zodat niet-verwachte, grotere investeringen nodig zijn om een betrouwbaar opslagsysteem te realiseren.