Click here for the English version

Print deze pagina (zonder menu)

Stuur een link naar deze pagina door per e-mail
 
 

Leesmap

Artikelen geplaatst in vaktijdschriften


Het vakgebied van de stortgoedtechnologie (of bulktechnologie; in het engels: bulk technology) is helaas niet erg bekend. In technische opleidingen komt het meestal niet voor, en ook in handboeken blijft het vaak achterwege. In de loop der jaren heeft BSE daarom verschillende artikelen geplaatst in diverse media. Hieronder vindt u een selectie daaruit.


Vakblad Solids Processing Benelux
Sinds de start van vakblad Solids Processing Benelux in 2005 hebben we ons vakgebied (opnieuw) voor het voetlicht gebracht. Met dank aan de redactie zijn al deze artikelen als pdf beschikbaar. Klik op de titel of het plaatje om het artikel te downloaden/openen.

Wetenschap of empirie? 
Solids Processing Wetenschap of empirie?
Solids Processing
Het vakgebied solids processing houdt zich bezig met het bewerken/verwerken van verzamelingen van deeltjes vaste stof in vele mogelijke toepassingsgebieden. De vaste stofdeeltjes in deze verzamelingen zullen over het algemeen onderling contact hebben, en soms ook in contact staan met een (al dan niet ermee reagerend) gas of vloeistof.


Silo meer dan een vat met een gat 
Stromingstechnieken moeten de basis vormen van elk ontwerp Silo meer dan een vat met een gat
Stromingstechnieken moeten de basis vormen van elk ontwerp
In de loop van de tijd werd de opslagsilo steeds geavanceerder. Dat bracht de nodige hoofdbrekens met zich mee. Opslaan vergt meer dan in een silo brengen en er op zijn tijd weer uithalen. Hieronder volgen verschillende uitvoeringen van opslagsilo’s, problemen die kunnen optreden en eventuele oplossingen.


Het ontwerpen van silo’s als maatwerk (1)
Standaard silo's Het ontwerpen van silo’s als maatwerk (1)
Standaard silo's
In dit verhaal gaat de schrijver in op de klassieke methode voor het ontwerpen van silo’s, en dan het meest voorkomende type silo. Die bestaat uit een verticaal cilindrisch bovenstuk met daar onder een uitlooptrechter met als belangrijkste eis dat in die silo ongestoorde massastroming moet optreden.


het ontwerpen van silo`s als maatwerk (2)
De invloed van tijdsversteviging het ontwerpen van silo`s als maatwerk (2)
De invloed van tijdsversteviging
In dit artikel gaan we in op een aantal zaken die invloed uitoefenen op het ontwerp of op het gebruik van de silo en geven we aan hoe hiermee rekening kan worden gehouden.


Het ontwerpen van silo’s als maatwerk (3)
Stroomkanaal in product zelf bij kernstroomsilo Het ontwerpen van silo’s als maatwerk (3)
Stroomkanaal in product zelf bij kernstroomsilo
Een silo’s met massastroming vraagt om een steile trechter. In die gevallen waar massastroming niet mogelijk of gewenst is zal een kernstroomsilo toegepast moeten worden. Ook hiervoor is een degelijk ontwerp aan te raden.


Drukverlaging in silo’s (1)
Productbeschadiging door normaal-, schuif- en impactkrachten Drukverlaging in silo’s (1)
Productbeschadiging door normaal-, schuif- en impactkrachten
De productbeschadiging kan op meerdere plaatsen tijdens het productie- of transportproces plaats vinden. In dit verhaal over opslag in silo’s, kijken we naar oorzaken en reductiemogelijkheden hiervan.


Drukverlaging in silo’s (2)
Enkele praktijkoplossingen Drukverlaging in silo’s (2)
Enkele praktijkoplossingen
In dit artikel komt een uitgewerkt praktijkvoorbeeld aan bod voor de uiteindelijke oplossing van drukverlaging in silo's.


Schokkende, trillende en toeterende silo’s (1)
Oorzaken en mechanismen Schokkende, trillende en toeterende silo’s (1)
Oorzaken en mechanismen
Dit is het eerste van drie artikelen over trillende, toeterende en schokkende silo`s. Dit eerste deel gaat over wat er zoal kan gebeuren en wat de achterliggende mechanismen zijn.


Schokkende, trillende en toeterende silo’s (2)
Voorkomen is beter dan genezen Schokkende, trillende en toeterende silo’s (2)
Voorkomen is beter dan genezen
In dit artikel wordt nader ingegaan op mogelijke gevolgen van trillende, toeterende en schokkende silo`s. En, belangrijker, hoe ze kunnen worden voorkomen dan wel kunnen worden opgelost.


Schokkende, trillende en toeterende silo’s (3)
Drie praktijkoplossingen Schokkende, trillende en toeterende silo’s (3)
Drie praktijkoplossingen
In dit verhaal een aantal cases waarin met redelijk succes een probleem met trillingen en schokken in een silo is opgelost.


Stromingspatronen
Wandwrijving heeft zijn voors en zijn tegens Stromingspatronen
Wandwrijving heeft zijn voors en zijn tegens
Wandwrijving lijkt soms een lastig fenomeen. Maar als je weet hoe het werkt, biedt het ook voordelen. Wat zouden we zijn zonder. Voor slijtage biedt het weer veel nadelen. Maar er op inspelen kan een hoop ellende voorkomen.


Belasting van silowanden
Doorontwikkelde theorie vervat in norm Belasting van silowanden
Doorontwikkelde theorie vervat in norm
Bij de bouw van de eerste grote silo’s voor de opslag van graan in het midden van de 19e eeuw, gingen ze er nog vanuit dat bulkgoederen zich als vloeistoffen gedragen. Ze hielden dus rekening met een hydrostatisch drukverloop. Dat bleek een misverstand. Toch bleef er een negentiende eeuwse theorie tot op de dag van vandaag bestand.


Het laatste woord over belastingen van silo’s
De Europese norm EN 1991-4 Het laatste woord over belastingen van silo’s
De Europese norm EN 1991-4
Sinds het begin van de jaren negentig wordt er in Europees verband gewerkt aan een serie normen over belastingen op constructies en bouwwerken om eenheid te brengen in de technische grondslagen en veiligheidseisen in de EU. In dit kader zal ook een norm voor de belastingen op silo’s en opslagtanks moeten ontstaan.


Met en zonder hulpmiddelen
Uitstroomhoeveelheden uit silo’s blijven moeilijk voorspelbaar Met en zonder hulpmiddelen
Uitstroomhoeveelheden uit silo’s blijven moeilijk voorspelbaar
Bij silo's is het vermijden van brugvorming en het halen van de gewenste uitstroomcapaciteit belangrijk. Anders dan bij vloeistoffen is dit debiet niet eenvoudig te voorspellen, omdat veel factoren een rol spelen. Hoewel in vele praktische toepassingen de regeling van de massastroom zal plaatsvinden door uittrekmechanismen als sluizen of schroeven, zal de silo zelf toch de gevraagde hoeveelheid moeten leveren.


De transportverliesfactor
Het energiegebruik van transportmiddelen vergeleken De transportverliesfactor
Het energiegebruik van transportmiddelen vergeleken
Voor het transport van materialen en goederen of het vervoer van mens en dier, bestaat een ruime keuze aan mogelijkheden, bijvoorbeeld vervoer per schip, trein, auto of vliegtuig, dan wel transport per pijpleiding, transporteur, of bulkwagen. Welke mogelijkheid wordt gekozen, hangt vaak samen met het streven naar zo laag mogelijke totale kosten. In dit artikel een methode die eigenlijk wat op de achtergrond is geraakt maar door de focus op energie opnieuw aandacht verdiend.


Segregatie van stortgoedmengsels (1)
Invloedsfactoren, mechanismen en plaatsen waar het kan optreden Segregatie van stortgoedmengsels (1)
Invloedsfactoren, mechanismen en plaatsen waar het kan optreden
Veel producten die in de procesindustrie worden verwerkt, zijn samengesteld uit diverse componenten. Helaas blijkt soms dat de samenstelling later in het proces afwijkt van de gewenste mengverhouding: er is kennelijk ergens segregatie (ongewenste ontmenging) opgetreden. Dit is niet alleen slecht voor de kwaliteit van het product zelf, maar kan ook de effectiviteit van de processtappen nadelig beïnvloeden.


Segregatie van stortgoedmengsels (2)
Segregatie in silo’s nader bekeken Segregatie van stortgoedmengsels (2)
Segregatie in silo’s nader bekeken
In een vorig artikel (hierboven) kwam naar voren dat een silo vaak de plaats in een productieproces is waar segregatie kan optreden. In dit tweede van een serie van drie artikelen zal het segregatiegedrag in silo’s nader worden bekeken en gaan we in op maatregelen om ontmenging te voorkomen of te verminderen.


Segregatie van stortgoedmengsels (3)
Onderzoeksresultaten en praktische toepassingen Segregatie van stortgoedmengsels (3)
Onderzoeksresultaten en praktische toepassingen
In twee eerdere artikelen (zie hierboven) zijn de algemene aspecten van segregatie (het ongewenst ontmengen) van een stortgoed tijdens verschillende bewerkingsprocessen behandeld. We legden daarbij speciaal de nadruk op ontmenging die in silo’s kan optreden. In dit artikel zullen een aantal praktische toepassingen van deze laatste mogelijkheid worden beschreven.


Over het meten van stortgoedeigenschappen (1)
Meten is weten maar weet wat je meet Over het meten van stortgoedeigenschappen (1)
Meten is weten maar weet wat je meet
Er zijn de laatste 50 jaar veel artikelen verschenen over de wijze waarop en testapparatuur waarmee diverse eigenschappen van stortgoed kunnen worden gemeten. Welke eigenschappen in een bepaald geval moeten worden gemeten, hangt af van het doel waarvoor de gevonden gegevens worden gebruikt.


Over het meten van stortgoedeigenschappen (2)
Testmethoden Over het meten van stortgoedeigenschappen (2)
Testmethoden
In het eerste deel is een aantal meetmethoden behandeld waarmee een volledig beeld van het stromingsgedrag van een stortgoed kon worden verkregen. Dit totaalbeeld is nodig om betrouwbare opslagsystemen te kunnen ontwerpen. In dit deel zullen we ingaan op een aantal wat meer eenvoudige, en meestal snellere testmethoden.


De rol van lucht in solids processing I
(On)gewenste verplaatsingen De rol van lucht in solids processing I
(On)gewenste verplaatsingen
Hoewel het stroomgedrag door vele variabelen wordt beïnvloed, is de aanwezigheid van lucht in of in aanraking met het materiaal misschien wel een van de grootste factoren hierbij. De rol die de lucht speelt, kan zowel positief als negatief uitwerken, geheel afhankelijk van het proces waarbij het optreedt. Op de verschillende aspecten van de rol die lucht kan spelen, zowel in positieve als in negatieve zin, zal in een aantal artikelen nader worden ingegaan.


De rol van lucht in solids processing II
Positieve en negatieve invloed van lucht in silo`s De rol van lucht in solids processing II
Positieve en negatieve invloed van lucht in silo`s
Ook bij de opslag van stortgoederen in silo`s kan lucht zowel in positieve als negatieve zin een factor van betekenis spelen. Deze keer voorbeelden van de invloed van lucht op het productgedrag en de voorspelbaarheid daarvan.


De rol van lucht in solids processing III
Fluïdisatie in allerlei vormen De rol van lucht in solids processing III
Fluïdisatie in allerlei vormen
In dit verhaal gaan we wat dieper in op een van de belangrijkste toepassingen van lucht als hulpmiddel bij het verloop van diverse processen, namelijk fluïdisatie.


De rol van lucht in solids processing IV
Het scheiden van lucht en stof De rol van lucht in solids processing IV
Het scheiden van lucht en stof
In de voorgaanre artikelen is beschreven hoe lucht een rol kan spelen in solids systemen. Hierbij zullen dus meestal luchtstromen ontstaan die zijn vervuild door opname van stof. Hetzij voortgekomen uit het verzamelen van stof door afzuiging, hetzij met stof vervuilde luchtstromen ontstaan in het proces zoals bij gefluïdiseerde bedden. Er zal dus ook altijd een moment komen dat lucht en stof weer moeten worden gescheiden.


Verbeterelementen in silo’s
Inserts genereren gewenst stromingsgedrag Verbeterelementen in silo’s
Inserts genereren gewenst stromingsgedrag
Bij het ontwerpen of renoveren van een silo voor de opslag van stortgoed moet vaak aan een groot aantal procesvoorwaarden worden voldaan. Om aan al de eisen tegemoet te komen, zijn vaak elementen nodig die de werking van de silo verbeteren. Deze elementen worden in het vakgebied meestal aangeduid als inserts. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de mogelijke toepassingen van deze inserts.


Problemen bij inserts
Ingebouwde elementen in silo’s ondervinden belastingen Problemen bij inserts
Ingebouwde elementen in silo’s ondervinden belastingen
Eerder is ingegaan op de uitvoering en reden van inserts in silo’s. Al deze inserts hebben invloed op de stroming in een silo maar ondervinden ook belastingen vanuit het opgeslagen materiaal. Helaas bestaat er voor veel situaties tot op heden geen betrouwbare methode om deze belastingen te berekenen, terwijl door het onderschatten van deze lasten nog al eens aanzienlijke schades zijn opgetreden.


Problemen bij Solids Processing (1)
Een oud verhaal met een blijvende inhoud? Problemen bij Solids Processing (1)
Een oud verhaal met een blijvende inhoud?
Stortgoed, droge stoffen, solids: hoe je het ook noemt, de verwerking ervan zorgt al vele decennia voor problemen. Keer op keer blijkt in de praktijk dat processen minder efficiënt verlopen dan gepland. In twee artikelen gaan de auteurs in op de achtergronden, en in deze eerste vooral op het werken met stortgoed. Ze signaleren een aantal problemen en bekijken de oorzaak. Al doende blijkt er weinig wetenschappelijk onderzoek voorhanden te zijn.


Problemen bij Solids Processing (2)
Sterkte en stabiliteit als basis Problemen bij Solids Processing (2)
Sterkte en stabiliteit als basis
Stortgoed, droge stoffen, solids. Hoe je het ook noemt, de verwerking ervan zorgt al vele decennia voor problemen. Keer op keer blijkt in de praktijk dat processen minder efficiënt verlopen dan gepland. In twee artikelen gaan de auteurs in op de achtergronden daarvan. Er wordt een aantal problemen gesignaleerd en een oorzaak geduid. In dit tweede artikel komen problemen rond sterkte en stabiliteit van de installatie aan de orde. Als die niet voldoen, kan dat tot ernstige beschadiging en zelfs compleet falen van de installatie leiden.


Stofexplosies vormen een vaak onderschat risico
Voorkomen en bestrijden Stofexplosies vormen een vaak onderschat risico
Voorkomen en bestrijden
Hoewel er tegenwoordig veel voorschriften en mogelijkheden zijn om stofexplosies te voorkomen en/of de gevolgen ervan zo klein mogelijk te houden, blijft het een probleem. Helaas wordt vaak onderschat welke producten onder welke omstandigheden gevaar opleveren. De Nederlandse schattingen over stofexplosies lopen uiteen maar gemiddeld een keer per week vindt er wel een stofexplosie plaats. Gelukkig meestal met niet al te veel schade. Helaas gebeurt er twintig keer per jaar een stofexplosie met gewonden. Bovendien is de kans op een grote explosie met aanzienlijke gevolgen steeds aanwezig. Iets om even bij stil te staan.
Zie de film bij dit nieuwsbericht.


Feeders en flowpromotors I
Optimale doorstroming gevraagd Feeders en flowpromotors I
Optimale doorstroming gevraagd
Feeders worden in het Nederlands vaak aangeduid als siloontladers of losmechanismen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van een opslagsysteem en regelen op een betrouwbare manier de voeding naar een volgend onderdeel van het proces. Althans, wanneer alles goed gaat. In dit eerste van twee artikelen belichten de auteurs de eisen die aan feeders mogen worden gesteld, naast mogelijke belastingen, keuzecriteria en mogelijke hulpmiddelen voor een goede uitstroom van een silo.


Feeders en flowpromotors II
De juiste feeder kiezen Feeders en flowpromotors II
De juiste feeder kiezen
In een vorig artikel zijn de algemene kenmerken van feeders (onttrekmechanismen) en flowpromotors (hulpapparatuur ter verbetering van de stroming) aan de orde geweest. In dit artikel zal wat dieper op het gebruik van een aantal typen feeders worden ingegaan. Hoewel er een grote verscheidenheid aan feeders bestaat, zal hierbij aandacht worden besteed aan de meest toegepaste typen, namelijk de schroeffeeder (uitdraagschroef), de bandfeeder, trilgoot, cellenradsluis en de trillende conus.


Feeders en flowpromotors III
Veel toegepaste feeders Feeders en flowpromotors III
Veel toegepaste feeders
In de twee eerdere artikelen zijn de algemene eisen en toepassingen van feeders behandeld en de mogelijkheden om de toestroming te verbeteren door gebruik te maken van flowpromotors. Dit derde artikel gaat wat specifieker op een aantal veel toegepaste feeders in, namelijk de schroeffeeder of uitdraagschroef, de bandfeeder, de trilfeeder, de cellenradsluis en de trilbodem of bin activator.


Geef opslag en transport direct wat meer aandacht
Systemen soms onnodig duur en minder betrouwbaar Geef opslag en transport direct wat meer aandacht
Systemen soms onnodig duur en minder betrouwbaar
Wanneer een productieproces voor een bepaald product wordt ontworpen, gaat de meeste aandacht uit naar de betrouwbaarheid van de productie zelf en de kwaliteit van het product. Dat het product ook nog eens moet worden getransporteerd en opgeslagen, komt in dat stadium vaak nauwelijks aan de orde. Soms blijkt dan pas later dat het gefabriceerde product nogal beroerde stromingseigenschappen heeft, zodat niet-verwachte, grotere investeringen nodig zijn om een betrouwbaar opslagsysteem te realiseren.


Andere vakbladen
Onderstaande artikelen zijn van oudere datum, geplaatst in verschillende vakbladen. Klik op de titel van het artikel om de tekst te lezen.

Stortgoed heeft vele gezichten
  Inleiding mbt eigenschappen van stortgoed Stortgoed heeft vele gezichten
Inleiding mbt eigenschappen van stortgoed
Stortgoed, zelfs als het om één product gaat, heeft vele gezichten. Van de tientallen eigenschappen van stortgoed is steeds een bepaalde set verantwoordelijk voor het al dan niet functioneren van installaties. Die set eigenschappen verandert snel en soms onvoorspelbaar met de omstandigheden. Dat maakt de handling van stortgoed tot een moeilijke, maar geen hopeloze zaak.


Stortgoedkarakterisering
  Meetmethoden voor de industrie Stortgoedkarakterisering
Meetmethoden voor de industrie
Stortgoedtechnologen houden zich bezig met het gedrag van deeltjesverzamelingen. Het gaat dus niet om de enkele deeltjes, hoewel de eigenschappen daarvan bepalend zijn voor de eigenschappen van de hele verzameling. De 'staat' waarin de verzameling verkeert, is echter vooral afhankelijk van de technische toepassing. Bij opslag bijvoorbeeld gedraagt een poeder zich anders dan in een pneumatisch transportsysteem.


Meting van stortgoedeigenschappen
  Snellere procedure houdt Jenike bij de tijd. Meting van stortgoedeigenschappen
Snellere procedure houdt Jenike bij de tijd.
Bulkhandling en problemen. De twee lijken onafscheidelijk. Toch zijn er methoden om problemen te voorkomen. Een voorwaarde is dat de 'mechanische' eigenschappen van het stortgoed bekend zijn. Tot op heden is de Jenike shear cell het meest geschikte instrument om die eigenschappen nauwkeurig te bepalen. De meetprocedure is weliswaar tijdrovend en duur, maar dankzij de gecomputeriseerde verwerking van de meetresultaten komt de oplossing steeds sneller op tafel.


Silo-ontwerp
  Stromingsproblemen vermijden door een goed ontwerp Silo-ontwerp
Stromingsproblemen vermijden door een goed ontwerp
Om problemen in de silo met betrekking tot stroming, bederf of veroudering tegen te gaan, is silo-ontwerp noodzakelijk. Het ontwerp van een silo gaat uit van het meest voordelige geval: zwaartekracht-stroming. Wandwrijving, inwendige wrijving en brugvormingseigenschappen bepalen de toe te passen trechterhoek en openingsdiameter. Ook als een "simpele" silo niet mogelijk is komt dit bij het ontwerp naar voren. Het behoeft dan niet door "trial and error" aangetoond te worden. Meten is weten.


Ontmenging, veel haken en ogen (1) 
  Gedrag van produkten, mechanismen achter ontmenging. Ontmenging, veel haken en ogen (1)
Gedrag van produkten, mechanismen achter ontmenging.
Als monsters genomen uit één partij een verschillende samenstelling hebben, is sprake van segregatie ofwel ontmenging. De monsters kunnen verschillen op grond van de aanwezige componenten (onderscheiden producten) of de aanwezige fracties (onderscheiden deeltjesgroottes). Ontmenging betekent dat de eigenschappen van een partij stortgoed niet meer op elke plaats constant zijn, waardoor een kwaliteitsverlies optreedt. Bij het bestrijden van ontmenging komen veel aspecten aan de orde.


Ontmenging, veel haken en ogen (2)
  Opslag en stroming in silo's.  Ontmenging, veel haken en ogen (2)
Opslag en stroming in silo's.
In een silo kan ontmenging optreden. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de samenstelling van het product in het centrum en het product aan de wand van de silo. Het verschijnsel kan zich voordoen bij het vullen, tijdens opslag en bij het legen van de silo. In alle drie de stadia zijn echter maatregelen te treffen om ontmenging te bestrijden.


Ontmenging, een case
  Wegmarkering nu beter uit de verf.  Ontmenging, een case
Wegmarkering nu beter uit de verf.
Bij een bedrijf waar thermoplastische wegmarkeringsproducten worden geproduceerd, moest men na het afzakken regelmatig charges afkeuren omdat de hoeveelheid bindmiddel niet aan de specificaties voldeed. Soms was te veel, soms te weinig bindmiddel aanwezig. De narigheid bleek te wijten aan ontmenging. De oplossing was een aanpassing de geometrie van de vulsilo.


Drukverlaging in silo's 
  Tussenconussen een betrouwbare optie Drukverlaging in silo's
Tussenconussen een betrouwbare optie
Het stortgoed ondervindt in een grotere silo een grotere druk. Dat betekent dat de eigenschappen van het stortgoed nadelig veranderen. Er is dus veel aan gelegen om die druk binnen de perken te houden. Een belangrijk instrument daarbij is de wand van de silo. Men kan ringen aanbrengen of de wand coaten. Dit artikel handelt over de toepassing van tussenconussen. Met een goed ontworpen tussenconus bereikt men dat de druk verlaagt, het product weer stroomt en schokken tot het verleden behoren.


Uitdraagschroef
  Goed ontwerp vraagt berekening van optimaal spoedverloop  Uitdraagschroef
Goed ontwerp vraagt berekening van optimaal spoedverloop
Bij het uitdragen en doseren van poeders uit een silo of bunker worden vaak schroeven toegepast. Dit heeft als voordelen het vermijden van vervuiling, een goede dosering, en een makkelijker uitstroming. Als een uitdraag- of doseerschroef echter niet goed ontworpen is, dan kan kernstroming, brugvorming, doorschieten (flooding) of overmatige slijtage optreden. Een goed ontwerp voorkomt deze problemen.


Meten van wandwrijving
  Niet zo simpel als het lijkt Meten van wandwrijving
Niet zo simpel als het lijkt
Voor een project van de Europese Werkgroep, zijn door 13 laboratoria wereldwijd wandwrijvingen gemeten met een Jenike sheartester aan 9 combinaties van bulkgoed en wand. De conclusie is dat de zo gemeten wandwrijving kan bij het silo-ontwerp, er blijven echter onverklaarbare meet-verschillen.


 

 

 

 

 

  BSE bulk solids engineering
Kogelerbos 10
NL-7543 GT   Enschede
tel. +31 53 434 45 66